పల్లె ప్రకృతి వనం పనులను సందర్శించిన కలెక్టర్

Published: Thursday January 21, 2021

మధిరఈరోజుమధిరఈ రోజు గౌరవ అడి ష నల్ క లే క్ట ర్  ఖ మ్మం గారు నా గ వర పా డు, సి ద్ది నే నిగూ డెం, మ ల్లా రం గ్రా మాలు సందర్శించి నర్సరీ, కంపోస్ట్ షే డ్, పల్లె ప్రకృతి వనం పనులను సందర్శించి నారు మరియు కంపోస్ట్ షేడ్  పనులను ఈ వారం ఆఖరులోగా పూర్తి చేయవలసినదిగా ఆదేశించారు.